ผลงานวารสารวิชาการ (Journal) คณะศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554

ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ปี ชื่อผลงานวิจัย (Title) ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า
1 MRS.KHAMMEUNG SYBOUNHEUNG , นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
2554 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วารสารศึกษาศาสตร์ 22 47-57
2 นางนิธิวดี ป่าหวาย , นางวิมลรัตน์ จตุรานนท์
2554 การพัฒนาโปแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ 22 58-70
3 นางฤทัย สุขเลิศ , นางอารมณ์ เพชรชื่น
2554 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน วารสารศึกษาศาสตร์ 22 100-113
4 นายสุเมธ งามกนก 2554 การวางแผนกลยุทธ์: ตัวชี้วัดระดับบุคคล วารสารศึกษาศาสตร์ 22 1-12
5 นายกระพัน ศรีงาน 2554 ตัวแปรที่ส่งผลต่อโอกาสในการตอบข้อสอบถูก วารสารศึกษาศาสตร์ 22 26-38
6 นางศิรประภา พฤทธิกุล 2554 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วารสารศึกษาศาสตร์ 22 72-84
7 นายบุญเสริม วัฒนกิจ 2554 การพัฒนาหลักสุตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสีตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ 22 128-139
8 นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ , นายสมโภชน์ อเนกสุข
2554 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชน วารสาร มสด. 9 1-15
9 นายวุฒิพงษ์ ทองก้อน , นายสุนทร บำเรอราช
, นางอารมณ์ เพชรชื่น
2554 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 6 1-15
10 นางสาวเจนจิรา ผลดี , นางสาวรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
, นางสมหมาย แจ่มกระจ่าง
2554 การสมรสข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของคนไทย วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 7 1-15
11 นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา , นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
, นายประชา อินัง
2554 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่น วารสารศึกษาศาสตร์ 23 1-15
12 นายศราวุธ ศิริพงษ์ , นายมนตรี แย้มกสิกร
, นายพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
2554 การประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 3 1-15
13 นายอนุชิต กำเนิดทอง , นายมนตรี แย้มกสิกร
, นายพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
2554 การประเมินความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วารสารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 3 16-30
14 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล 2554 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารการบริหารการศึกษา 6 1-15
15 MRS.YONGYING DAI 2554 IMPROVING ENGLISH VOCABULARY SKILLS OF THE SECOND-YEAR STUDENTS AT DALI UNIVERSITY THROUGH TASK-BASED AND SELF ACCESS LEARNING HRD. JOURNAL 1 1-15
16 นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ 2554 THE EXPERIENTIAL PATTERN OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DISPLAYED BY INTERNATIONAL BBA STUDENTS. HRD. journal 1 1-15
17 Ms.WEIWEI ZHANG 2554 EMPLOYEE RETENTION: PERSPECTIVES OF FOREIGN TEACHERS AT A DEMONSTRATION SCHOOL IN THAILAND HRD Journal 1 15-30
18 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร , นางจันทร์ชลี มาพุทธ
2554 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 7 1-15
19 ศิรประภา พฤทธิกุล 2554 พัฒนาการทางวิชาชีพครูปฐมวัย วารสารศึกษาศาสตร์ 22 1
20 ภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์ 2554 เริ่มต้นอ่านเขียน: ย้อนคิดและเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้หนังสือในระดับปฐมวัย วารสารศึกษาศาสตร์ 22 15
21 , เกรียงศักดิ์ บุญญา
2554 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วารสารศึกษาศาสตร์ 22 47
22 วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ 2554 เส้นทางชีวิตคนเร่ร่อน: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาประสบการณ์คนเร่ร่อนเขตเมืองหลวง วารสารศึกษาศาสตร์ 22 114
23 , อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
2554 ผลของการให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความยืดหยุ่นตัวของเด็กที่มีประสบการณ์ทางลบ วารสารศึกษาศาสตร์ 22 141
24 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 2554 การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ 23 1
25 , วิมลรัตน์ จตุรานนท์
2554 การสร้างชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารศึกษาศาสตร์ 23 12
26 , วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
2554 ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารศึกษาศาสตร์ 23 23
27 , วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
2554 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ 23 35
28 , วิมลรัตน์ จตุรานนท์
2554 การศึกษาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารศึกษาศาสตร์ 23 58
29 , พงศ์เทพ จิระโร
, ระพินทร์ ฉายวิมล
2554 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552 วารสารศึกษาศาสตร์ 23 69
30 รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ 2554 กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู: การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน วารสารศึกษาศาสตร์ 23 96
31 จันทร์ชลี มาพุทธ 2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารศึกษาศาสตร์ 23 122
32 อิทธิเดช น้อยไม้ 2554 ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต \"พิบูลบำเพ็ญ\" มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารศึกษาศาสตร์ 23 134
33 เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ 2554 การพัฒนาชุดสื่อสำหรับการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้สวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา วารสารศึกษาศาสตร์ 23 144
34 สุรีพร อนุศาสนนันท์ 2554 การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยการกำหนดมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์ค วารสารศึกษาศาสตร์ 23 175
35 เพ็ญนภา กุลนภาดล 2554 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับการตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารศึกษาศาสตร์ 23 230