ผลงานวารสารวิชาการ (Journal) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในระบบทั้งหมด

ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ปี ชื่อผลงานวิจัย (Title) ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า
1 นายธนิตย์ อินทรัตน์ 2554 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพอากาศ: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 16 32
2 , นายธนิตย์ อินทรัตน์
2554 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ กรณีศึกษา ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 39 299
3 , นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร
2555 บูรณาการดัชนีทางกายภาพและพืชพรรณกับข้อมูลดาวเทียมเพื่อประมาณการสะสมคาร์บอนในสวนป่าของประเทศไทย สุระ พัฒนเกียรติ,วีระฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ,กฤษณัยน์ เจริญจิตร วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 13 23-29
4 นางสาวนฤมล อินทรวิเชียร 2554 Frequency ratio model based landslide susceptibility mapping in lower Mae Chaem watershed,Northern Thailand Springer 2011 395-412
5 นายธนิตย์ อินทรัตน์ , นางสาววัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว
2554 Application of Rare Event Logistic Regression Model to Landslide Susceptibility Mapping: A Case-Study in the Kitchakut Mountain, Chanthaburi, Thailand วารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 1 30
6 นายธนิตย์ อินทรัตน์ 2553 แนวชายฝั่งทะเลโบราณ จังหวัดชลบุรี วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 26 58
7 , นายธนิตย์ อินทรัตน์
2553 Air quality assessment in Nonthaburi Province in year 2005-2009. Inthanil, T., & Intarat, T. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 59-70
8 นายธนิตย์ อินทรัตน์ 2554 Karst landforms and geological setting in coastal area of Chon Buri.Intarat, T. ( Geographical journal 35 -
9 , นายวุฒิชัย แก้วแหวน
, นางประภา นันทวรศิลป์
2555 Malaria-associated rubber plantations in Thailand journal homepage: www.elsevierhealth.com/journals/tmid 2012 1-14
10 นายณรงค์ พลีรักษ์ 2555 การทำแผนที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมมนุษย์ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วารสารวิจัย มข. 17 895
11 นายสุพรรณ กาญจนสุธรรม 2556 AN APPLICATION OF GEOINFORMATICS AND MARKOV CHAIN MODEL FOR STUDYING LAND USE CHANGE : A CASE STUDY OF NONG YAI DISTRICT CHON BURI PROVINCE Panitnat Phairot, Supan Karnchanasutham* GLOBAL WORMING 22 20
12 ณรงค์ พลีรักษ์ 2556 การจัดการอุปทานสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน เทา-งาม วิจัย ครั้งที่ 1 1 7-14
13 ณรงค์ พลีรักษ์ 2556 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี วิจัยและพัฒนา มจธ. 36 235-248