ผลงานวารสารวิชาการ (Journal) คณะพยาบาลศาสตร์ ในระบบทั้งหมด

ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ปี ชื่อผลงานวิจัย (Title) ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า
1 นางสาวศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ , นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
, นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
2548 ภูมิปัญญาไทยในการดูแลบุตรป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของ มารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตจังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 13 1-17
2 นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง 2548 ความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 13 41-57
3 นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
2548 ปัจจัยทำนายพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 13 58-75
4 นางสาวรัชนี สรรเสริญ , นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง
, นางสาววัฒนา บันเทิงสุข
, นางสาวเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
2548 การพัฒนากลุ่มช่วยเหลือตนเองแบบเป็นหุ้นส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน วารสารพยาบาลสาธารณสุข 19 50-65
5 นายนิคม มูลเมือง 2548 Stress Management and health promotion behaviors in young men in tertiary education settings in Australia Journal of Science, Technology, and Humanities 3 43-56
6 นางเรณา พงษ์เรืองพันธุ์ , นายPaul D. Tyson
2548 Longitudinal Study of Stress Among Hospital Nurses in Thailand Compared to Canadian Nurses Journal of Science, Technology, and Humanities 3
7 นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ , นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
, นางรัชนีวรรณ รอส
2548 Development of Self-Esteem Among HIV - Positive Pregnant Thai Women: Action Research Journal of Science, Technology, and Humanities 3
8 นางสาวชนัดดา แนบเกษร , นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2548 A Randomized Controlled Trial of Physical Exercise in Mildly Depressed Adolescent Females Journal of the Wakayama Medical Society
9 นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ , นางสาวสมจิต หนุเจริญกุล
2548 Effectiveness of an educative-Supportive program on diabetic control and perceived self-care efficacy in persons with type 2 diabetes mellitus Thai Journal of Nursing Research 9 1-12
10 นางรัชนีวรรณ รอส , นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, นางสาวสุจิตรา สมชิต
2548 Depression, stress, emotional support, and self-esteem among baccalaureate nursing students in Thailand International Journal of Nursing Education Scholarship
11 นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม 2548 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตตำบลแสนสุข จังหลัดชลบุรี วารสารสร้างเสริมสุขภาพ
12 นางทัศนีย์ วรภัทรากุล , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นางอรพินท์ หลักแหลม
, นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา
, นางโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
, นางสาวฉันทนา จันทวงศ์
, นางสาวศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
2549 การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14 23-33
13 นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป , นางรัชนีวรรณ รอส
2549 สาเหตุและผลของความอ้วนกับการจัดการกับความอ้วน : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาในเด็กที่มีภาวะอ้วนในเขตจังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14 34-48
14 นางนุจรี ไชยมงคล 2549 ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14 49-61
15 นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2549 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูงแบบบูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลท์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14 1-14
16 นางรจนา ปุณโณทก , นางนภาพร เอี่ยมละออ
2549 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวกับสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเภท วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14 64 โ€“ 72
17 นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 2549 การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วารสารวิจัยทางการพยาบาล 10 18-28
18 นางสาวพรนภา หอมสินธุ์ 2549 การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นไทย วารสารวิจัยทางการพยาบาล 10 113-119
19 นางรัชนีวรรณ รอส , นางสาวสุชาวดี ยิ้มมี
, นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, นางสาวสุจิตรา สมชิต
2549 Self-esteem, Parent-Child Interaction,Emotional Support,and Self-Perception among Thai Undergraduate Nursing Students International International Journal of Nursing Education Scholarship 13 1-18
20 นางสาวชนัดดา แนบเกษร , นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2549 Effects of physical exercise on depression, neuroendocrine stress hormones and physiological fitness in adolescent females with depressive symptoms. European journal of public health 16 179-184
21 นางสาวSusan Heidrich , นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
2549 Symptoms, Symptom Beliets, and Quality of Life of Older Breast Cancer Survivors : A Comparative Study Oncology Nursing Forum 33 315-322
22 นายพรชัย จูลเมตต์ , นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2549 Informal stroke rehabilitation: what do Thai caregivers perform? International Journal of Rehabilitation Research 309-314
23 นางสาวAmy J. Barton , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
2549 Cardiovascular risk in Hispanic and non-Hispanic preschoolers Nursing Research 172-179
24 นางนุจรี ไชยมงคล 2549 Maternal Sensitivity and Attachment Security in Thailand: Cross-Cultural Validation of Western Measures Journal of Nursing Measurement 14 5-17
25 นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ , นางสาวสมจิต หนุเจริญกุล
2549 Effectiveness of a self-management program for Thais with Type 2 diabetes Thai Journal of Nursing Research 10 85-97
26 นางอาภรณ์ ดีนาน , นางสมจิตร พึ่งวงศ์สำราญ
, นางสาวสงวน ธานี
2549 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของวัยรุ่นในภาคตะวันออก Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
27 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ , นางวารุณี ฟองแก้ว
2549 Gender and Seawal Experience Difference in Adolescent Seawal Behavior in Thailand : Psychosocial factors Thai journal of Nursing Research 10 215-227
28 นางสาวศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ 2550 ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการหย่า เครื่องช่วยหายใจอาการหายใจลำบาก และความอ่อนล้า กับผลสำเร็จของการหย่า เครื่องช่วยหายใจ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 22-34
29 นางพิริยา ศุภศรี , นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
2550 การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 23-33
30 นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต , นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์
, นางพิริยา ศุภศรี
2550 การรับรู้สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 39-50
31 นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป , นางรัชนีวรรณ รอส
, นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2550 สาเหตุและผลของความอ้วน กับการจัดการกับความอ้วน: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณาในผู้ใหญ่มีภาวะอ้วนในจังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 37-49
32 นางรจนา ปุณโณทก , นางกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ
, นายนิพนธ์ วรเมธกุล
, นางนภาพร เอี่ยมละออ
2550 ผลของการนวดต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรนและความสุขสบายในผู้ป่วยโรคไมเกรน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 76-92
33 นางสาวศิริพร ขัมภลิขิต , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
, นางสาวยุวดี ฦาชา
, นางสาวอารีวรรณ กลั่นกลิ่น
, นางสาวสุกัญญา ประจุศิลป
, นางสาววงเดือน สุวรรณคีรี
, นางสาวปฤศนา ภูวนันท์
, นางสาวพูนสุข ศิริพูล
, นางสาวกนกวรรณ สุวรรณปฏิภรณ์
2550 การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ระดับปริญญาโท วารสารพยาบาลศาสตร์ 23 44-55
34 นายPaul D. Tyson , นางเรณา พงษ์เรืองพันธุ์
2550 Buddhist and Western Perspectives on Suffering, Stress, and Coping Journal of Religion and Health 351-357
35 นางรัชนีวรรณ รอส , นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
2550 Finding Peace (Kwam Sa-ngob Jai) A Buddhist Way to Live With HIV Journal of Holistic Nursing 228-235
36 นางรัชนีวรรณ รอส , นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
2550 The Lived Experiences of HIV-Positive, Pregnant Women in Thailand Health Care for Women International 28 731-744
37 นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ , นางสาวจันทนา เกิดบางแขม
, นางสาววารี กังใจ
2550 Physical Health and Psychological Well-Being in Thai Older Adults: Social Comparison As a Mediator Journal of Science Technology and Humanities 5 43-55
38 นางอุษา เชื้อหอม 2550 Fear and Suffering During Childbirth Among Thai Woman วารสารวิจัยทางการพยาบาล 11 49-61
39 นางรัชนีวรรณ รอส , นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
, นายClaire B. Draucker
, นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
2550 Life story and depression of an HIV-positive, pregnant Thai woman who was a former sex worker Archives of Psychiatric Nursing 21 32-39
40 นางสาวนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา , นางสาวพรทวี พึ่งรัศมี
, นายMitsuo lkeda
, นายอรัญ หาญสืบสาย
2550 กรณีศึกษา : การใช้สีภาพสัญลักษณ์หญิงและชายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ 8 35-42
41 นางสุธีญา บัวสุวรรณ , นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
, นางสาวนันท์มนัส บุญโล่ง
2550 ผลของกระบวนการชุมชนต่อความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและเจตคติต่อสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหาร ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 34-46
42 นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ , นางรัชนีวรรณ รอส
2551 ความรู้ ทัศนคติและความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการทางสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 16 12-23
43 นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นายทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
, นางสาวศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
, นางสาวนฤมล ธีระรังสิกุล
2551 สถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบและพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง วารสารพยาบาลสาธารณสุข 22 25-39
44 นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล , นางสาวLinda E. Calson
, นางสาวMaureen Angel
, นางสาวJanice P. Koopman
2551 Lived Experiences of Canadian Woman With Metastatic Breast Cancer in Preparation for Their Death: a Qualitative Study. Part I-Preparations and Consequences Journal of Palliative Care 24 5-15
45 นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล , นางสาวLinda E. Calson
, นางสาวMaureen Angel
, นางสาวJanice P. Koopman
2551 Lived Experiences of Canadian Woman With Metastatic Breast Cancer in Preparation for Their Death: a Qualitative Study. Part II-Enabling and Inhibiting Factors; the Paradox of Death Preparation Journal of Palliative Care 24 16-25
46 นายเวทิส ปทุมศรี , นางกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ
, นางนภาพร เอี่ยมละออ
, นางรจนา ปุณโณทก
2551 Effects of foot reflexology on insomnia in patients, with major depressive disorder ASEAN Journal of Psychiatry 9 14-19
47 นางสาวศิริพร ขัมภลิขิต , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
, นางสาวยุวดี ฦาชา
, นางสาวอารีวรรณ กลั่นกลิ่น
, นางสาวสุกัญญา ประจุศิลป
, นางสาววงเดือน สุวรรณคีรี
, นางสาวปฤศนา ภูวนันท์
, นางสาวพูนสุข ศิริพูล
, นางสาวกนกวรรณ สุวรรณปฏิภรณ์
2551 การประเมินสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ระดับปริญญาตรี วารสารสภาการพยาบาล 23 85-95
48 นางสาวเพ็ญประภา อิ่มเอิบ , นางสาวยุวมาลย์ ศรีปัญญาวุฒิศักดิ์
, นางสาวรัชนี สรรเสริญ
2551 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลนครนายก วารสารสมคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 15 46-61
49 นางสาวนันทพร บุษราคัมวดี , นางสาวยุวมาลย์ ศรีปัญญาวุฒิศักดิ์
, นางสาวรัชนี สรรเสริญ
2551 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก วารสารการพยาบาลและการศึกษา
50 นางนุจรี ไชยมงคล 2552 ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 17 45-51
51 นางสาววัลภา ผิวทน , นางสาวเฉลิมศรี ตันติชัยวนิช
2552 รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของชาวประมงในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 11-25
52 นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์ , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวพจนารถ สารพัด
2552 ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 66-75
53 นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต 2552 การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17
54 นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง , นางสาวยุวดี รอดจากภัย
, นางสาวรัชนี สรรเสริญ
2547 Evidences and Needs of Family Caregiver with Chronically Ill Adults. Journal of Phrapokklao Nursing College 15
55 นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
2552 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสำหรับเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน วารสารการพยาบาลและการศึกษา 2
56 นางสาวนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา , นายวิชัย ฉัตรธนวารี
, นางชมนาด สุ่มเงิน
2551 ภาวะความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 9
57 นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ , นางสาวพิศมัย หอมจำปา
2551 Uncovering a Family Caregiving Model: Insights From Research to Benefit HIV-Infected Patients, Their Caregivers, and Health Professionals. JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE 19 385-396
58 นางสาวพจนารถ สารพัด 2553 การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18
59 นายยศ ตีระวัฒนานนท์ , นางยุวดี ลีลัคนาวีระ
, นางสาวมนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
, นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
, นายณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์
, นางสาวอุษา ฉายเกล็ดแก้ว
, นายอดุลย์ โมฮารา
, นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
, นางสาวศรีเพ็ญ ตันติเวสส
2552 Provider-initiated HIV/AIDS counselling and testing at healthcare facilities in Thailand: a cluster-randomisation trial Journal of Development Effectiveness
60 นางนุจรี ไชยมงคล , นางสาวพจนารถ สารพัด
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2553 การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 8-18
61 นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ , นางสาวสุรีพร แสงสุวรรณ
, นางสาวประไพศรี แสงชลินทร์
, นางสาวธนวรรณ โรจนโสดม
, นายเจนวุฒิ ถนอมสัตย์
, นายธวัช วิเชียรประภา
2553 ผลของการสร้างเสริมความสามารถแห่งตนต่อการเป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยยางยืด เพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 73-84
62 นางสาวสายใจ พัวพันธ์ 2553 การรับรู้ถึงการเป็นภาระของผู้ดูแลของผู้ป่วยจิตเภทในเขตจังหวัดชลบุรี วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 24 156-171
63 นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ 2553 ประสบการณ์ชีวิตการพยาบาลด้านจิตวิญาณของพยาบาลวิกฤต วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 18-31
64 นายAdriane Martin Hilber , นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
, นายTerence H. Hull
, นายNinuk Widyantoro
, นายBrigitte Bagnol
, นางJenni Smit
, นายEleanor Preston-Whyte
2553 A cross cultural study of vaginal practices and sexuality: Implications for sexual health Social Science & Medicine 70 392-400
65 นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ , นางสาวณีลาวัลย์ งามเสงี่ยม
, นางสาวสุรีย์ สร้อยทอง
2553 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 12-23
66 นายนิคม มูลเมือง 2553 การสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายใน กลุ่มชายบริการทางเพศ เขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18
67 นางพิริยา ศุภศรี , นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
2554 การปฏิบัติสำหรับการคลอดปกติตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำของพยาบาลห้องคลอด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 1-13
68 นางสาวนิสากร กรุงไกรเพชร 2554 การพัฒนาคลังข้อสอบและการจัดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 1-13
69 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ , นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
2554 ความสัมพันธ์ทางเพศเชิงอำนาจและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 1-9
70 นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ , นางวรรณี เดียวอิศเรศ
, นางสุนทราวดี เธียรพิเชฐ
2554 ปัจจัยทำนายความเครียดของการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-3 ปี วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 16 32-41
71 นางสาวรัชนี สรรเสริญ , นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง
, นางสาวอโนชา ทัศนาธนชัย
, นางสาวพรเพ็ญ ภัทรากร
, นางสมสมัย รัตนกรีฑากุล
, นางสาวทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล
, นางสาวชรัญญากร วิริยะ
2554 สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วารสารการพยาบาลและการศึกษา 4 2-16
72 นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง
2554 การพัฒนาแบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง วารสารการพยาบาลและการศึกษา 4 62-75
73 นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์ 2554 ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : ศึกษาเฉพาะกรณี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 39-48
74 นางสาววิภา วิเสโส 2554 ความคิดเห็นต่อการใช้แผนผังมโนทัศในการวางแผนการพยาบาลของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 11-24
75 นางนุจรี ไชยมงคล 2554 การตอบสนองของมารดาและความผูกพันมั่นคงของทารก: การทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือวิจัยแปล วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 25-38
76 นางสาวศิริพร จิรวัฒน์กุล , นางวรรณี เดียวอิศเรศ
, นางวารุณี ฟองแก้ว
, นางสาวสมพร รุ่งเรืองกลกิจ
, นางสาวประณีต ส่งวัฒนา
, นางสาวนันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ
2554 วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ วารสารสภาการพยาบาล 26 26-41
77 นางรัชนีวรรณ รอส , นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
2554 Depressive Symptoms Among HIV-Positive Postpartum Women in Thailand Archives of Psychiatric Nursing 25 36-42
78 นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ 2553 Families suffering with HIV/AIDS: What family nursing interventions are useful to promote healing? Journal of Family Nursing 16 302-321
79 นางสาวขนิษฐา นันทบุตร , นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, นางสาววิลาวัณย์ เสนารัตน์
, นางสาวศรีสุดา รัศมีพงศ์
, นางสาวปนัดดา ปริยฑฤฆ
, นายพีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
2552 ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลิตพยาบาลของชุมชน วารสารสภาการพยาบาล 24 100-115
80 นางสาวชื่นฤทัย ยี่เขียน , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
2552 ผลของการใช้แผนการพยาบาลมาตรฐานตามกรอบของระบบจำแนกการปฏิบัติการพยาบาล (ICNP) ต่อคุณภาพของข้อมูลองค์ประกอบทางการพยาบาลจำแนกตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 106-123
81 นางสาวสุพัตรา ศรีวณิชชากร , นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา
, นายวินัย ลีสมิทธิ์
, นายอรอนงค์ ดิเรกบุษราคม
, นางสาวสิรินาฏ นิภาพร
, นายพฤกษา บุกบุญ
, นางสาวทัศนีย์ ญาณะ
, นายภัทระ แสนไชยสุริยา
, นายพงค์เทพ สุธีรวุฒิ
, นายเกษม เวชสุทธานนท์
2552 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3 389-401
82 ,
, นายพรชัย จูลเมตต์
2552 Informal caregiving: Cross-cultural applicability of the person-environment model HEALTH SOCIOLOGY REVIEW 18 399-411
83 นางรัชนีวรรณ รอส , ???
, นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
2552 Depressive Symptoms Among HIV-Positive Pregnant Women in Thailand JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP 41 344-350
84 นางสาวรัชนี สรรเสริญ , นางรจนา ปุณโณทก
, นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง
, นางสาวเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
, นางสาวยุวดี รอดจากภัย
, นางชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
2553 การบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในสถานบริการปฐมภูมิ: บทเรียนรู้จากประเทศไทย วารสารการพยาบาลและการศึกษา 3 91-113
85 นางสาวรัชนี สรรเสริญ , นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง
, นางสาวปิ่นนเรศ กาศอุดม
, นางสาววัฒนา บันเทิงสุข
, นางสาวเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
2553 คุณภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในชุมชน: บทเรียนรู้จากไทย วารสารการพยาบาลและการศึกษา 3 92-105
86 นางสาวพรนภา หอมสินธุ์ , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2553 ความเชื่อและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนหญิง วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 55-64
87 นางสาวพรนภา หอมสินธุ์ , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2553 ความเชื่อ แบบแผนการดื่ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะต่างๆ ของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออก วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 5 28-39
88 นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ 2553 การพยาบาลด้านจิตวิญญาณตามการรับรู้ของพยาบาล วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 1-15
89 นางสาวนิสากร กรุงไกรเพชร , นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, นางวันดี โตรักษา
, นางสาวพัชรินทร์ พูลทวี
2553 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 16-30
90 นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป , นางสาวพจนารถ สารพัด
, นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
2553 คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 31-46
91 นางสาวศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ 2553 การรับรู้ระดับความเครียดและต้นเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 47-59
92 นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ , นางสาวสมจิต หนุเจริญกุล
2553 การติดตามผลระยะยาวประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รามาธิบดีพยาบาลสาร 16 293-308
93 นางสวิชญา กองเกิด , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2553 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 23-34
94 นางสาวอินทิรา อินทร์เกิด , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2553 ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 48-63
95 นางสาวจิราภรณ์ มีชูสิน , นางอาภรณ์ ดีนาน
, นางสาวศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
2553 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความรุนแรงของภาวะหัวใจวายของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 19-33
96 นางสาวสมพร แจ้วจิรา , นางภาวนา กีรติยุตวงศ์
, นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2554 ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 14-29
97 นางรุ่งรัตน์ ชวนชาติ , นางสาววิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
, นางสาวอารีรัตน์ ขำอยู่
2554 องค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 30-41
98 นางสาวศิวนารถ จารุพันธ์ , นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา
, นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2554 ผลของโปรแกรมออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 42-56
99 นางสาวชำเรือง อิงคะวะระ , นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดในโรงพยาบาลสิงห์บุรี วารสารคณะยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 81-90
100 นางสาวไพเราะ เทพมาลาพันธ์ศิริ , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2554 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยกับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครอง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 91-101
101 นางสาววิราวรรณ จันทมูล , นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล
, นางอาภรณ์ ดีนาน
2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 14-27
102 นางสาวจันทร์ฉาย ทองโปร่ง , ???????? ???????
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2554 ผลของการให้ดูดนมมารดาอย่างมีแบบแผนต่อความปวดจากการเจาะเลือดในทารกแรกเกิด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 42-53
103 นางรัชนี หลงสวาสดิ์ , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 54-67
104 นางสาวจันจิรา กิจแก้ว , นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
, นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา
, นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2554 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 81-96
105 CAPT. NATTAYA SANGSAI , นางนุจรี ไชยมงคล
, ?????????????? ??????
2554 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 97-109
106 MRS. PIYACHAT PATANRADH , ???????????????? ?????
, นางสุวดี สกุลคู
2554 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 1-10
107 นางประไพศรี แสงชลินทร์ , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
, นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
2554 ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปทุมธานี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 11-22
108 นาวาตรีหญิงภัทราวดี ชัยงาม , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นางนุจรี ไชยมงคล
2554 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของกมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 23-34
109 นางนภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล , นางวรรณี เดียวอิศเรศ
, นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 35-49
110 นางสาวนันทพร ปรากฏชื่อ , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2554 ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 50-61
111 นางกวินทร์นาฏ บุญชู , นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2554 ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ระยะเฉียบพลัน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 62-72
112 นางสาววชรีกร สุวรรณมณี , นางนุจรี ไชยมงคล
, ?????????? ?????????????
2554 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 73-85
113 นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
, นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2554 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 86-99
114 นางสุรีย์ สร้อยทอง , นายนิคม มูลเมือง
, นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 100-113
115 นายปรีชา สร้อยสน , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
, นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังชายเรือนจำเขต 2 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 114-127
116 นางสาววันเพ็ญ วนาภรณ์ , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2553 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี เอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 13-29
117 นางสาวศิริวรรณ หุ่นท่าไม้ , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2553 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหอบหืด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 44-55
118 พันตำรวจโทหญิงปริญญา เรืองโรจน์ , นางภาวนา กีรติยุตวงศ์
, นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
2553 ปัจจัยทำนายสภาวะเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 68-83
119 นายประสิทธิ์ กมลพรมงคล , นางสาวยุวดี รอดจากภัย
, นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
2553 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 5 29-38
120 นางสุกัลยา สังข์กลม , นางวรรณี เดียวอิศเรศ
, นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
2553 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรี และสามีต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 60-71
121 นางสาวประภา ชีวิโรจน์ , นางสาววารี กังใจ
, นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา
, นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2553 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 72-88
122 นางสาวสุกฤตา สีบานเย็น , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
, นางสุวดี สกุลคู
2553 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณ์เฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานคร วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 89-101
123 นางปวีณา บุญเกิด , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
2553 ผลของการกำกับตนเองร่วมกับการสนับสนุนของภาคีสุขภาพต่อผลลัพธ์การควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วารสารพยาบาลสาธารณสุข 24 129-143
124 MISS VANCHART WEADLOM , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวนฤมล ธีระรังสิกุล
2553 อิทธิพลของการสนับสนุนของคู่สมรสและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อความไวในการตอบสนองสื่อสัญญาณทารกของมารดาวัยรุ่น วารสารการพยาบาลและการศึกษา 3 44-56
125 นางสาวทัศนีย์ คนเล , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2553 ประสบการณ์ของการถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิง วารสารการพยาบาลและการศึกษา 3 57-72
126 นางสาวอัญชลี เหมชะญาติ , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
, นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
2553 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี วารสารการพยาบาลสาธารณสุข 24 21-38
127 นายโกเมน ควรหา , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
, นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
2553 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในพระสงฆ์ จังหวัดระยอง วารสารการพยาบาลสาธารณสุข 24 68-84
128 ร้อยโทหญิงพรนภา เจริญสันต์ , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
2553 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรปราการ วารสารพยาบาลทหารบก 11 80-88
129 นางสาวอิงคฏา โคตนารา , นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
2553 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชาย ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 33 22-29
130 MRS. WANNA PATTAPAT , นางสาวสายใจ พัวพันธ์
, ?????????? ????
2553 การบำบัดทางการพยาบาลด้วยศิลปะต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วารสารคุณภาพการพยาบาล 7 17-28
131 นางสาวนฤมล ธีระรังสิกุล ,
,
,
,
,
2552 Effectiveness of a Physical Activity Promotion Program on Perceived Self-efficacy, Physical Activity and Physical Fitness among Thai Adolescent Girls วารสารวิจัยทางการพยาบาล 17 81-94
132 นางสาวพรนภา หอมสินธุ์ ,
,
,
,
2552 Predictors of Early Stages of Smoking Uptake among Thai Male Adolescents วารสารวิจัยทางการพยาบาล 14 28-42
133 นางสาวเสาวภา ภู่ประคำ , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นางนุจรี ไชยมงคล
2552 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับภาวะของครอบครัวผู้ดูแล วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 52-65
134 นางสาวสิริรักษ์ เกตุจินดา , นางภาวนา กีรติยุตวงศ์
, นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2552 ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความปวดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ต่อความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความเจ็บปวด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 66-80
135 นางสาววรรณนิษา ตุ้มประเสริฐ , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2552 ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 21-31
136 นางสาวอุมา สุขดี , นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล
, นางอาภรณ์ ดีนาน
2552 ประสบการณ์ของญาติในการเยี่ยมผู้ป่วยหมดสติ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 32-47
137 นางสาวอโนชา ทัศนาธนชัย , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสุนทราวดี เธียรพิเชฐ
2552 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 21-31
138 นางสาวจุฑารัตน์ บุญวัฒน์ , นางภาวนา กีรติยุตวงศ์
, ร้อยเอกหญิงชนัดดา แนบเกษร
2552 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 32-47
139 นางสาวรุ่งรัตน์ งามจิรัฐิติกาล , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
2552 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 48-59
140 นางภาวินี ศรีสันต์ , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2552 ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 60-74
141 นางสาวสุภัทรา เฟื่องคอน , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
, นางสุวดี สกุลคู
2552 ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวลการฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจในบริการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 14-27
142 นางสาวอัจษรา บุญมีศรีทรัพย์ , นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล
, นางอาภรณ์ ดีนาน
2552 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 41-53
143 นางสาวฐิติรัตน์ ทองขาว , นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2552 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 54-65
144 นางสาววรลักษณ์ คัชมาตย์ , นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
, นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
2552 ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยเฉียบพลันระยะสุดท้าย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 1-12
145 นางสมลักษณ์ ทองสุข , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
, นางสุวดี สกุลคู
2552 ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพที่คัดสรรแห่งหนึ่ง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 13-26
146 นางสาวตะวัน แสงสุวรรณ , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2552 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 41-53
147 นางจันทร์นิภา เภตรา , นางวรรณี เดียวอิศเรศ
, นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
2552 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อต่อความเชื่อของสตรีและสามี และความตั้งใจการไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 71-84
148 นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ , นางสาวฉันทนา จันทวงศ์
, นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2552 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัลในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี วารสารวิชาการสาธารณสุข 24 50-63
149 นางสาวมณฑิชา นงนุช , นายนิคม มูลเมือง
, นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
2552 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 4 15-28
150 นางสาวธรรมชาติ อินทร์จันทร์ , นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2552 ผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออุบัติการณ์ปอดอักเสบ และระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ วารสารสภาการพยาบาล 24 50-63
151 นางสาวสุภาพร พงษ์ชวลิต , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2552 การรับรู้ของมารดาที่นำบุตรมารับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 22 1-8
152 นางสาวสุภาณี ไกรกุล , นางสาวมณีรัตน์ ภาคธูป
, นางนุจรี ไชยมงคล
2552 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของบิดามารดากับสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและผู้ป่วยที่รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 22 19-28
153 นายนฤมิตร์ รอดโสภา , นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
, นางเพ็ญนภา กุลนภาดล
2553 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 47-58
154 นางสาคร นันทโกวัฒน์ , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
2553 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการกำกับตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปาดมดลูกในสตรีอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วารสารพยาบาลสาธารณสุข 24 1
155 นางสาวศจีมาศ จันทร์งาม , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสาวฉันทนา จันทวงศ์
2553 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสำหรับเตรียมญาติผู้ดูแลเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่บ้าน วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 4 15-30
156 นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ ,
,
,
2553 Caregiver role strain and rewards: Caring for Thais with a traumatic brain injury Pacific Rim International Journal of Nursing Research 14 297-314
157 นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ,
,
,
2553 Development of a model for parent-adolescent daughter communication about sexuality The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 41 961-972
158 นางสมสมัย รัตนกรีฑากุล , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
,
,
,
2553 Development of a Model of Family Management for Overweight Prevention in Urban Thai Preschoolers Pacific Rim International Journal of Nursing Research 14 55-60
159 นางสาวพรนภา หอมสินธุ์ , นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2554 ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละขั้นการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกของไทย วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฉบับสังคมศาสตร์ 43 75-90
160 นางวรรณี เดียวอิศเรศ 2554 ความเชื่อเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่นในครอบครัวไทย วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 16 48-58
161 นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ , นางวนิดา นาคศิลา
, นางสมควร เฟ้นดี้
2554 คุณภาพการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานด้วยอุปกรณ์ไบ-ฟิลาเมนท์ โดย อสม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 54-66
162 นางศิริวรรณ ยืนยง 2554 ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติสนิทต่อความเจ็บปวด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 67-82
163 นางนุจรี ไชยมงคล , นางสาวพจนารถ สารพัด
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2554 ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 42-53
164 นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร , นางสาวจันทนา เกิดบางแขม
, ร้อยเอกหญิงชนัดดา แนบเกษร
2554 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 83-95
165 นางสาวอมรรัตน์ หลิ่มวิรัตน์ , นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
2554 ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 96-106
166 นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ 2554 การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 1-12
167 นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์ , นางทัศนีย์ วรภัทรากุล
, นางอังคณา ศิลปรัตนาภรณ์
, นางชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
2554 ความเครียด สาเหตุความเครียด และการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาล ในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 131-141
168 นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ , นางสาววารี กังใจ
, นางสาวนฤมล ปทุมารักษ์
2554 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 107-118
169 นางสาวสงวน ธานี , นางอาภรณ์ ดีนาน
, นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง
2554 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่น วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 29-41
170 นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ , นางสาวนิสากร กรุงไกรเพชร
, นางวันดี โตรักษา
, นางสาวพัชรินทร์ พูลทวี
, นายตระกูลวงศ์ ฦาชา
2554 กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 13-28
171 นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง , นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
, นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี
2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอาการหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 119-130
172 นางชมนาด สุ่มเงิน ,
, นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2554 The Perception of the Benefits of Herbal Medicine Consumption Among the Thai Elderly The Journal of Nutrition, Health & Aging 15 59-63
173 นางสาวเพียงเพ็ญ บุษมงคล , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2554 ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวันก่อนเรียน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 96-80
174 นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ , นางสาวอุไร หัถกิจ
2554 การดูแลญาติที่อยู่ในระยะสุดท้ายเพื่อช่วยให้ตายอย่างสงบตามแนววิถีไทยพุทธ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 28-41
175 นางสาวธันยมนย์ วงษ์ชีรี , นางนุจรี ไชยมงคล
, นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 23-36
176 นางอรุณี เผื่อนด้วง , นางสาวรัชนี สรรเสริญ
, นางสาวอารีรัตน์ ขำอยู่
2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตตรวจราชการการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 37-53
177 นางสุรีพร แสงสุวรรณ , นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
, นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
2554 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้วยข้อมูลทางคลิกนิกต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 54-64
178 นางสาวสไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม , นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
, นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา
, นางสาววารี กังใจ
2554 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 77-91
179 นางสาวจันทนา เกิดบางแขม , นางสาวสายใจ พัวพันธ์
, นางสาวสงวน ธานี
2554 ความหมายและคุณค่าของความรักของวัยรุ่นที่ก้อเหตุทะเลาะวิวาท: การศึกษาด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องจากภาพวาด วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 6 1
180 , วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 20 29-36
181 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2555 คุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป:กรณีศึกษาภาคตะวันออก วารสารสภาการพยาบาล 27 25-38
182 นฤมล ธีระรังสิกุล 2555 ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนด วารสารการพยาบาลและการศึกษา 5 25-39
183 ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส 2555 อาการที่พบบ่อยและการจัดการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 60-74
184 , ศิริวรรณ แสงอินทร์
2555 การสนับสนุนในระยะคลอดของพยาบาลตามการรับรู้ของมารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลชลบุรี วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 37 79-84
185 , วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 35 91-99
186 , วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 Health Problems and APN Interventions in Pregnant Women with Diabetes Pacific Rim International Journal of Nursing Research 16 85-96
187 , วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
2555 การพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีในคู่สามีภรรยาที่มาฝากครรภ์ วารสารส่งเสริมสุขภาพสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 35 78-89
188 พัชรินทร์ พูลทวี , นิสากร กรุงไกรเพชร
, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, ตระกูลวงศ์ ฦาชา
2555 กระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยเรียนในชุมชน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 22-34
189 ณัชนันท์ ชีวานนท์ , จินตนา วัชรสินธุ์
2555 Factors Influencing Thai Parent-child Interaction in Rapidly Changing Industrial Environment International Journal of Nursing Practice 18 8-17
190 , วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลไทย วารสารสภาการพยาบาล 27 62-42
191 , นุจรี ไชยมงคล
, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2555 The parent’s experiences of giving informed consent in pediatric surgery: A cross-cultural study Journal of Science, Technology and humanities 10 127-133
192 ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ , รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
2555 International Graduate Nursing Students’ Experiences of Studying in Thailand Journal of Science, Technology and humanities 10 117-126
193 ดวงใจ วัฒนสินธุ์ 2555 Testing a Model of Depression Among Thai Adolescents Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing 25 195-206
194 , วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด วารสารพยาบาล 31 1-8
195 นิสากร กรุงไกรเพชร , กิตติ กรุงไกรเพชร
2555 Interventions to Prevent Musculoskeletal Disorders among Informal Sector Workers: A Literature Review Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 43 510-525
196 จิรกุล ครบสอน , นุจรี ไชยมงคล
2556 ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 1-8
197 รัชนีวรรณ รอส , วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
2556 The Effect of Telephone Support on Depressive Symptoms Among HIV-Infected Pregnant Women in Thailand: An Embedded Mixed Methods Study Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 24 13-24
198 ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี , พิริยา ศุภศรี
2556 อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 27-37
199 นิสากร กรุงไกรเพชร , สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, พัชรินทร์ พูลทวี
2556 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 38-54
200 อาภรณ์ ดีนาน , สงวน ธานี
2556 ภาวะอ้วนของวัยรุ่น: ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมน้ำหนักเกินของวัยรุ่นและผู้ปกครอง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 60-71
201 วรรณี เดียวอิศเรศ 2556 ทัศนคติของพยาบาลในการประเมินและจัดการปัญหาการกระทำรุนแรงต่อสตรีในระยะตั้งครรภ์ วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 154-162
202 วัลภา คุณทรงเกียรติ 2556 การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 25-36
203 อรุณี ไรปิ่น , ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
, นฤมล ธีระรังสิกุล
2555 ความคิดเห็นและการปฏิบัติของมารดาวัยรุ่นก่อนเรียนที่มีโภชนาการเกิน วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 1-10
204 ศุภิศา ลี้มิ่งสวัสดิ์ , นุจรี ไชยมงคล
, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 9-20
205 มัณฑนา ขอนดอก , พรนภา หอมสินธุ์
, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 7 1-10
206 ปาณิกา พรมภักดิ์ , เขมารดี มาสิงบุญ
, วัลภา คุณทรงเกียรติ
2555 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 45-59
207 ตระกูลวงศ์ ฦาชา , สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, สมสมัย รัตนกรีฑากุล
2555 คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออก วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 70-83
208 วรัทยา กุลนิธิชัย , นิภาวรรณ สามารถกิจ
, ภาวนา กีรติยุตวงศ์
, ชนัดดา แนบเกษร
2555 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 57-69
209 จุฑาวดี กมลพรมงคล , พรนภา หอมสินธุ์
, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2555 ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนประถมศึกษาชาย วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 7 1-10
210 สุกัญญา เที่ยงคำดี , ยุวดี ลีลัคนาวีระ
, ฉันทนา จันทวงศ์
, อนามัย เทศกะทึก
2555 มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยในการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีการทำสไปโรเมตทรีย์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานอาชีวเวชกรรม วารสารกรมการแพทย์ 37 1-10
211 KARMA GYELTSHEN , จุฬาลักษณ์ บารมี
, สุวดี สกุลคู
2555 Bhutanese Nurses who Work in One of the Happiest District: Perspectives on Happiness Journal of Science, Technology and humanities 3 1906-9308
212 วัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้ว , วารี กังใจ
, พรชัย จูลเมตต์
2555 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน วารสารสภาการพยาบาล 27 92-108
213 ศศินาภรณ์ ชูดำ , วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมการพยาบาลต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลสูติกรรมในสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 21-32
214 สุจิตรา ยวงทอง , วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
, วรรณี เดียวอิศเรศ
2555 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกต่อระยะเวลา และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 7 1-10
215 ปภัสสร กิตติพีรชล , สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
2555 ผลของโปรกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 21-32
216 ธวัช วิเชียรประภา , พรนภา หอมสินธุ์
, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 7 1-10
217 HO THI NGA , ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
, นฤมล ปทุมารักษ์
2555 Factors Influencing Health-promoting Behaviors of Vietnamese Patients with Hypertension Journal of Science, Technology, and Humanities 10 0-0
218 กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช , นุจรี ไชยมงคล
2556 ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 1-12
219 เจนจิรา เจริญการไกร , สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
, วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
2556 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมของพยาบาลวิชาชีพจังหวัดระยอง วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 13-25
220 ยุพิน เมืองศิริ , ภาวนา กีรติยุตวงศ์
, วัลภา คุณทรงเกียรติ
2556 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสม วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 37-51
221 ณันตร์ธภรณ์ อินถา , อาภรณ์ ดีนาน
, วัลภา คุณทรงเกียรติ
2556 ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 13-26
222 บุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์ , สหัทยา รัตนจรณะ
, สุภาภรณ์ ด้วงแพง
2556 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 36-47
223 แววดาว ศรีสิทธิ์ , วัลภา คุณทรงเกียรติ
, สุภาภรณ์ ด้วงแพง
2556 ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 48-59
224 ดวงทรัพย์ วรรณประเวศ , สหัทยา รัตนจรณะ
, สุวดี สกุลคู
2556 ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหงาน และความพึงพอใจของพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 1-13
225 ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ , จุฬาลักษณ์ บารมี
, สุวดี สกุลคู
2556 ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บ วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 21 14-24
226 ปฏิญญา เอี่ยมสำอางค์ , พรนภา หอมสินธุ์
, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
2556 ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 8 0-0
227 เอื้อมเดือน เตชะมา , รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
, วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
2556 ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้านในอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 8 0-0
228 DILLI RAM DARJEE , เขมารดี มาสิงบุญ
, สุภาภรณ์ ด้วงแพง
2556 Factors Related to Postoperative Pain Management among Nurses in Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, Thimphu, Bhutan Journal of Science, Technology, and Humanities 11 0-0
229 NHAN THI NGUYEN , วรรณี เดียวอิศเรศ
, ศิริวรรณ แสงอินทร์
2556 Factors Predicting Antenatal Care Utilization among Postpartum Women in Tu Du Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam Journal of Science, Technology, and Humanities 11 0-0
230 QUYEN THAO NGUYEN , วรรณี เดียวอิศเรศ
, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
2556 Factors Predicting Degree of Intention for Exclusive Breastfeeding among Vietnamese Pregnant Women Journal of Science, Technology, and Humanities 11 35-42
231 PHUNTSHO OM , อาภรณ์ ดีนาน
, นฤมล ปทุมารักษ์
2556 Factors Influencing Eating Behavior of People with Type 2 Diabetes in Bhutan Journal of Science, Technology, and Humanities 11 0-0
232 อัมพร เจียงวิริชัยกูร , ประนอม โอทกานนท์
, สหัทยา รัตนจรณะ
2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วารสารกรมการแพทย์ 38 0-0
233 DANG TRAN NGOC THANH , ภาวนา กีรติยุตวงศ์
, วรรณี เดียวอิศเรศ
2556 Effectiveness of a Diabetes Self-management Support Intervention in Vietnamese Adults with Type 2 Diabetes Journal of Science, Technology, and Humanities 11 0-0
234 กมลพรรณ วัฒนากร , สายใจ พัวพันธ์
, อาภรณ์ ดีนาน
2556 การประยุกต์ใช้แนวคิดการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการกำกับตนเองในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วน วารสารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0 0-0
235 รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ , วรรณี เดียวอิศเรศ
, อาภรณ์ ดีนาน
2556 Effectiveness of a Lifestyle Modification Program for Pre-hypertensive Adults: Preliminary Findings Journal of Science, Technology, and Humanities 11 0-0
236 อาภา หวังสุขไพศาล , รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
, กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
2556 ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงพยาบาล วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 0-0
237 บุญมี ภูด่านงัว , วรรณี เดียวอิศเรศ
, กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
2556 ปรับเปลี่ยนทิศทางความคิด: กลยุทธ์เพื่อเข้าสู่การเป็นแม่ของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจ วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 0-0