(ย้อนกลับ)   รายละเอียดผลงานวารสารวิชาการ (Journal) คณะศึกษาศาสตร์ ในระบบทั้งหมด

ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ปี ชื่อผลงานวิจัย (Title) ชื่อวารสาร ฉบับที่ หน้า
76 นางสาวรักชนก แสวงกาญจน์ 2555 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน วารสารการบริหารการศึกษา 7 45-60
77 MRS.YONGYING DAI 2554 IMPROVING ENGLISH VOCABULARY SKILLS OF THE SECOND-YEAR STUDENTS AT DALI UNIVERSITY THROUGH TASK-BASED AND SELF ACCESS LEARNING HRD. JOURNAL 1 1-15
78 นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ 2554 THE EXPERIENTIAL PATTERN OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DISPLAYED BY INTERNATIONAL BBA STUDENTS. HRD. journal 1 1-15
79 Ms.WEIWEI ZHANG 2554 EMPLOYEE RETENTION: PERSPECTIVES OF FOREIGN TEACHERS AT A DEMONSTRATION SCHOOL IN THAILAND HRD Journal 1 15-30
80 Ms.JING WANG 2553 INTEGRATED TEACHING ENGLISH SPEAKING FOR STUDENTS PLANNING TO WORK IN TOURISM BUSINESS IN GREATER MEKONG SUBREGION AREA HRD journal 1 45-60
81 นางโสภิณ ม่วงทอง 2555 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทะผลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญในภาคตะวันออก วารสารการบริหารการศึกษา 7 45-60
82 นายอภิชาติ เมฆบังวัน , นายสมุทร ชำนาญ
2555 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือ วารสารศึกษาศาสตร์สาร 1 1-15
83 นางสาวพรพิมล แซ่เฮ้ง , นายนพดล พรามณี
2555 THE EFFECT OF USING A TASK - BASED INTERACTIVE LEARNING PROGRAM ON ENGLISH READING ABILITY OF HIGHER VOCATIONAL CERTIFICATE ACCOUTING STUDENTS HRD Journal 3 1-15
84 นางสาวพรจันทร์ โพธินาค , นายสมุทร ชำนาญ
2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารการบริหารการศึกษา 9 1-15
85 นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอม , นายฉลอง ทับศรี
2555 A CASE STUDY OF MIDDLE-LEVEL ADMINISTRATIVE LEADERSHIP TO LEAD THE UNIVERSITY TO EXCELLENCE IN THAI ORIGINAL PUBLIC AUTONOMOUS UNIVERSITIES HRD Journal 3 15-30
86 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร , นางจันทร์ชลี มาพุทธ
2554 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 7 1-15
87 MR.SOVANN KHLEANG , นางสาวมณเทียร ชมดอกไม้
2555 AN EVALUATION OF CAMBODIAN ENGLISH LANGUAGE PRE-SERVICE TEACHER TRAINING PROGRAM AT NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION IN CAMBODIA HRD Journal 3 30-45
88 นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อ , นายสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
2558 การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด วารสารการบริหารการศึกษา 9 1-15
89 นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง , นายสมุทร ชำนาญ
2558 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 วารสารการบริหารการศึกษา 9 1-15
90 นายสมเจตน์ แก้วกันใจ , นายสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
2558 การใช้ประดิษฐกรรมท้องถิ่นในการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วารสารการบริหารการศึกษา 9 1-15

ข้อมูลทั้งหมด 10 หน้า 147 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [ 6 ] | 7 | 8 | 9 | 10

 

พิมพ์