รายละเอียดจำนวนผลงานอื่น ๆ คณะแพทยศาสตร์ ในระบบทั้งหมด

ลำดับ ชื่อผลงาน คำอธิบาย วันที่ทำกิจกรรม
1 การดูแลผู้ป่วย acute coronary syndrome ตามมาตรฐาน SIMPLE เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย acute coronary syndrome ตามมาตรฐาน SIMPLE
01-JAN-10 543
2 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
3 การคอยผล Lab เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เรื่องการคอยผล Lab
01-JAN-10 543
4 Amazing bag II นวัตกรรม และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เรื่อง โ Amazing bag II ถุงพลาสติกที่รองรับนำล้างตาแบบเดิมๆ ที่ติดโครงเหล็กเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการล้างตาผู้ป่วย
01-JAN-10 543
5 Handmade Spring Frame นวัตกรรมและ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เรื่อง Handmade Spring Frame : สปริงที่ใช้ยึดขากรอบแว่นวัดสายตาให้สามารถปรับตามความกว้างของใบหน้าผู้ถูกวัดสายตาได้
01-JAN-10 543
6 ไฟส่องหัตถการ Mini lamp 1-2 นวัตกรรมและ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เรื่องไฟส่องหัตถการ Mini lamp 1-2 : โคมไฟที่ใช้ส่องสว่างเวลาทำหัตถการจักษุแบบที่ 1 ติดตั้งในห้องตรวจจักษุ แบบที่ 2 ติดตั้งในห้องเลเซอร์จักษุ
01-JAN-10 543
7 รูปแบบใบนัดผ่าตัด เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-JAN-10 543
8 การพัฒนาการป้องกันภาวะ Hyperthermia และ Hyperthermia ในทารกแรกเกิด เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-JAN-10 543
9 กล่องขยะไฮโซ นวัตกรรม สำหรับการคัดแยกขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะมีคม ในหอผู้ป่วย
01-JAN-10 543
10 การบริหารยาปฏิชีวนะของพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ 6 เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-JAN-10 543
11 การป้องกันการเกิดหลอดเลือดอักเสบในผู้ป่วยที่ on catheter เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-JAN-10 543
12 การป้องกันปรอทวัดไข้ตกแตกขณะวัดไข้ผู้สูงอายุ เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-JAN-10 543
13 ความภาคภูมิใจของงานวิสัญญี เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-JAN-10 543
14 ยิ้มของแผนกผู้ป่วยนอกสาขาอายุรกรรม เรื่องเล่า และ CQI (Continuous Quality Improvement) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เรื่องยิ้มของแผนกผู้ป่วยนอกสาขาอายุรกรรม
01-JAN-10 543
15 Chart 6 care Process นวัตกรรม ชุดบันทึกข้อมูล 6 care Process เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริหารความเสี่ยงในการบริการผู้ป่วย
01-JAN-10 543
16 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแผลช่องสายออก (Exit site infection: ESI) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
17 การพัฒนาการพับผ้าห้องผ่าตัดโดยการ พับ หีบห่อ ส่งนึ่ง ห้องผ่าตัดนำไปใช้ได้ทันที กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
18 การพัฒนารูปแบบการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ก่อนบรรจุหีบห่อโดยการนำกระดาษ pell poches มาใช้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
19 การควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริสุทธิ์เพื่อจ่ายแก่เครื่องฟอกเลือดไตเทียมตามมาตรฐาน Ultrapure กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
20 การเฝ้าระวังคุณภาพความเพียงพอในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
21 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติการพยาบาลไตเทียม การล้างตัวกรองเลือดเพื่อนำมาใช้ซ้ำวิธีล้างด้วยมือ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
22 การพัฒนาระบบคัดกรองและการตรวจสอบความถูกต้องในการระบุตัวบุคคลถูกต้องก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
23 การพัฒนาระบบการลดการอุดตันลิ่มเลือดในวงจรฟอกเลือดไตเทียมในรายที่มีข้อจำกัดในการบริหารยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Heparin Free) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
24 การลดอัตราการเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ (CA-UTI) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
25 การลดอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
26 12 ลาสี นวัตกรรม แถบสีบอกสถานะ Expire ของวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์
01-JAN-10 543
27 สายรัด (มั่น)ใจ/โซ่คล้อง (มั่น)ใจ นวัตกรรมสำหรับการรัดลำตัวผู้ป่วยขณะผ่าตัด
01-JAN-10 543
28 การพัฒนาระบบแรกรับผู้ป่วยใหม่ในหน่วยงานกิจกรรมบำบัดและระบบในการรักษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
29 กิจกรรมบำบัดในการกระตุ้นกลืนในผู้ใหญ่และเด็กทารก เรื่องเล่า และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
30 CQI ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
31 Turnaround time งานธนาคารเลือดของผู้ป่วยห้องคลอด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement) การ Crossmacth อยู่ในระยะเวลาที่ประกันไว้
01-JAN-10 543
32 การลดฟิล์มเสียจากฟิล์มดำหรือขาวเกินไป กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
33 การพัฒนาระบบกระจายยาผู้ป่วยใน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
34 ต้นกำเนิดกล่องฉุกเฉิน เรื่องเล่า งานเภสัชกรรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยาช่วยชีวิต
01-JAN-10 543
35 ร่วมด้วยช่วยแจม เรื่องเล่างานเภสัชกรรมเพื่อการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
01-JAN-10 543
36 กว่าไฟในตะเกียงจะสว่างอีกครั้ง เรื่องเล่างานสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเห็นคุณค่าในตนเองและปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างต่อเนนื่อง
01-JAN-10 543
37 พัฒนามาตรฐานร้านจำหน่ายอาหารเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องเล่าการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผุ้บริโภคในชุมชน
01-JAN-10 543
38 บริการดุจญาติมิตร เรื่องเล่าของพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อให้ผุ้รับบริการได้รับการดูแลแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม การรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมมากที่สุด
01-JAN-10 543
39 การตรวจสอบสถานะห้องพักผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบสถานะห้องพักคนไข้ เรื่องเล่าการหาแนวทางการตรวจสอบสถานะห้องผักผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
01-JAN-10 543
40 การประเมินสมรรถนะบุคลากรโดยใช้โปรแกรม Competency เรื่องเล่า การหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินสมรรถนะบุคลากร
01-JAN-10 543
41 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
42 การลดอัตราการเกิดปัญหาโปรแกรมระบบโรงพยาบาลหยุดทำงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
43 ความสมบูรณ์ของข้อมูลในเวชระเบียนในส่วนของเลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
01-JAN-10 543
44 การควบคุมและป้องกันการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ(Peritonitis) CQI (Continuous Quality Improvement) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
01-NOV-10 543
45 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อบริเวณ Exit site-vascular access กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement)
13-NOV-10 543